بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گداری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد به همراه توضیحات