close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تشکیل مجمع مورخ 1398/10/15 ساعت 9:00 1398/10/15
دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 ساعت 9:00 1398/10/14
تشکیل مجمع مورخ 1398/08/08 ساعت 9:00 1398/08/08
دعوت به مجمع مورخ 1398/08/08ساعت 9:00 1398/07/28
روزنامه تغییر صاحبان امضای صندوق 1398/07/15
تشکیل مجمع مورخ 1398/07/13 ساعت 11:00 1398/07/13
دعوت به مجمع مورخ 1398/07/13 ساعت 11:00 1398/07/03
تشکیل مجمع مورخ 1398/06/12 ساعت 11:00 1398/06/12
دعوت به مجمع مورخ 1398/06/12 ساعت 11:00 1398/06/02
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1398/03/20
تشکیل مجمع مورخ 1398/02/07 ساعت 8:00 1398/02/07
دعوت به مجمع مورخ 1398/02/07 ساعت 8:00 1398/01/26
تشکیل مجمع مورخ 1397/09/13ساعت 8:00 1397/09/13
دعوت به مجمع روز سه شنبه مورخ 1397/09/13 ساعت 08:00 1397/09/03
تشکیل مجمع مورخ 1397/05/13 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1397/05/13
دعوت به مجمع روز شنبه مورخ 1397/05/13ساعت 11:00 1397/05/02
تشکیل مجمع مورخ 1397/04/09صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1397/04/09
دعوت به مجمع روز شنبه مورخ 1397/04/09 ساعت 08:00 1397/03/29
تشکیل مجمع مورخ 1397/02/19 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1397/02/19
دعوت به مجمع روز چهارشنبه مورخ 97/02/19 ساعت 11:00 1397/02/08
چاپ اطلاعات مجمع مورخ 1396/07/15 در روزنامه فرصت امروز 1396/10/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ 1396/07/15 1396/07/01
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ 1396/04/28 1396/04/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ 1396/04/28 1396/04/17
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ 1396/03/17 1396/03/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1396/03/03
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ ٠٢/١١/١٣٩٥احتراما به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند جلسه مجمع این صندوق روز شنبه مورخ ٠٢بهمن ماه ٩٥ در ساعت ١٠:٠٠ صبح در محل شرکت 1395/11/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1395/10/29
تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد مورخ ٢٨/٠٦/١٣٩٥ 1395/06/28
آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار آریان 1395/06/17
تغییر نام صندوق به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد 1395/06/13
گزارش حسابرسی شده صرف منافع دریافتی نیکوکاری به مدیر اجرا منتهي به ٣١ خرداد ماه ١٣٩٥ 1395/05/13
افزایش موارد امور نیکوکارانه جهت تخصیص منافع حاصل از صندوق 1395/05/11
گزارش حسابرسی شده صرف تمام منافع دریافتی نیکوکاری به مدیر اجرا منتهي به ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٤ 1395/04/20
گزارش صرف تمام منافع پرداختی نیکوکاری به مدیر اجرا منتهي به ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٤ 1395/04/15
تغییر نرخ پیش بینی حداقل بازدهی صندوق 1395/03/17
گزارش و گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهي به ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٤ 1395/03/10
تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار آریان مورخ ٠٩/٠٣/١٣٩٥ 1395/03/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار آریان 1395/02/29
گزارش و گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهي به ٣٠ آذر ماه ١٣٩٤ 1395/02/14
گزارش و گزارش حسابرسی شده مدیر اجرا منتهي به ٣٠ آذر ماه ١٣٩٤ 1395/02/14
گزارش مدیر اجرا منتهي به ٢٩ اسفند ماه ١٣٩٤ 1395/02/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار آریان 1394/11/03
آگهی پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری مراث ماندگار در روزنامه دنیای اقتصاد 1394/07/15