close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش موارد امور نیکوکارانه جهت تخصیص منافع حاصل از صندوق

باسلام 

احتراما به اطلاع کلیه سرمایه گذاران می رساند مطابق با تصمیمات مجمع این صندوق مورخ ٠٩/٠٣/١٣٩٥، ماده ٣ امیدنامه، موارد مربوط به امور نیکوکارانه جهت تخصیص منافع حاصل از صندوق به شرح ذیل افزایش یافت:


١- تعمیر و تجهیز و نوسازی کارگاه ها، آزمایشگاه ها و امکانات آموزشی و کمک آموزشی در دانشگاه خاتم (مصرفی و سرمایه ای)
٢- حمایت از جذب نخبگان خارج از کشور
٣- حمایت از طرح های پژوهشی کاربردی و فرصت های مطالعاتی اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم
٤- حمایت از حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم در همایش و کنفرانس های داخلی و بین المللی
٥- حمایت از برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ، سمینارها ، نشست ها و کنفرانس های تخصصی با مشارکت دانشگاه خاتم


برای کسب آگاهی از صورتجلسه مجمع و تاییدیه سازمان در تارنما صندوق به منوی گزارشها قسمت مجامع صندوق و نیز تغییرات امیدنامه در منوی درباره ما ، امیدنامه صندوق مراجعه گردد.