close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز شنبه مورخ 1397/04/09 ساعت 08:00

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد دعوت می گردد در جلسه مجمع مورخ 1397/04/09 ساعت 08:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1.حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق
2.سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.