close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع روز شنبه مورخ 1397/05/13ساعت 11:00

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و ارکان صندوق نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد دعوت می گردد در جلسه مجمع مورخ 1397/05/13 ساعت 11:00 که در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در گیشا، خیابان بلوچستان، خیابان البرز، پلاک 9 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
1.تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397
2.تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
3.تصمیم گیری درخصوص تمدید فعالیت صندوق
4.سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.