close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار آریان

از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ، عادی و ارکان صندوق دعوت می گردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در  روز یک شنبه مورخ ٠٩/٠٣/١٣٩٥ساعت  ١٠:٠٠ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان واقع در شهرک قدس- خیابان گلستان- خیابان گلستان  یک شرقی- پلاک ١٢ برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

١. افزایش موارد امور نیکوکارانه جهت تخصیص منافع حاصل از صندوق
٤. سایر موارد