بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 123,279 43.32 260,048 51.89 269,428 51.91 230,932 46.01
اوراق مشارکت 131,705 46.28 176,035 35.12 180,815 34.84 204,498 40.75
سپرده بانکی 67,488 23.71 50,635 10.1 51,637 9.95 52,891 10.54
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -37,940 -13.33 14,469 2.89 17,160 3.31 13,568 2.7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,194 21.85 100,499 20.05 109,329 21.06 109,727 21.86