بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 105,960 40.61 221,618 51.64 258,077 56.68 262,676 57.08
اوراق مشارکت 126,830 48.61 149,249 34.78 139,402 30.62 140,574 30.55
سپرده بانکی 69,327 26.57 49,466 11.53 49,254 10.82 47,943 10.42
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
سایر دارایی ها -41,288 -15.83 8,620 2.01 8,048 1.77 8,960 1.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 56,911 21.81 87,018 20.28 104,371 22.92 103,839 22.57