بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 113,492 41.93 262,604 54.99 262,805 52.51 239,407 47.92
اوراق مشارکت 128,591 47.51 155,638 32.59 177,955 35.56 193,588 38.75
سپرده بانکی 68,571 25.33 50,781 10.63 50,175 10.02 50,261 10.06
وجه نقد 5 0 5 0 5 0 5 0
سایر دارایی ها -40,063 -14.8 8,304 1.74 9,564 1.91 16,335 3.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,456 21.97 108,448 22.71 110,522 22.08 96,166 19.25